Ampére André Marie - (1775-1836) - fizyk i matematyk francuski. W r. ustalił wzajemne oddziaływanie dynamiczne przewodników, przez które przepływa prąd elektryczny, określił regułę kierunkową Ampére`a tzw. regułę prawej dłoni,tzn. zależności między kierunkiem prądu płynącego w przewodniku i kierunku wytworzonego przez ten prąd pola magnetycznego. Opracował formułę określająca zjawisko magnetyzmu. W dowód uznania jego osiągnięć jednostka natężenia prądu elektrycznego nazwana została amperem (A).

 

Baird John Logie - (1888-1946) - wynalazca angielski, jeden z twórców podstaw współczesnej telewizji. Prowadził badania nad sposobem przekazywania obrazu telewizyjnego. Początkowo prowadził badanie nad telewizją mechaniczną, następnie nad telewizją elektryczną z zastosowaniem lamp jarzeniowych jako mozaiki i wreszcie nad udoskonaloną metodą z tarczą Nipkowa. Od 1928r. prowadził prace nad telewizją barwną, uwieńczone powodzeniem w 1939r.

 

Baudot Jean Maurice Emile - (1845-1903) - wynalazca francuski w dziedzinie telegrafii 1870r. opatentował aparat telegraficzny własnego pomysłu. Wynalazek ten został zatwierdzony dopiero w 1874r. a w 1877r. przeprowadzono pierwszą próbę działania aparatu między Paryżem a Bordeaux. W latach 1874-1876 uzyskał Baudot patenty na aparaty telegraficzne wielokrotne.

 

Bell Aleksander Graham - (1847-1922) - fizyk amerykański pochodzenia szkockiego, wynalazca telefonu (tzw. telefon Bella - 1876r.). W 1877r. Bell uzyskał patent na membranę zasadniczą część składową mikrofonu telefonicznego 1886r. wydała prace dotyczące sposobu rejestrowania ( zapisywania) i odtwarzania mowy.

 

Bellini Ettore - (1876-1943) - inżynier radiotechniki włoski; był kierownikiem laboratorium morskiego w Wenecji i jednym z wynalazców radiogoniometru. Prowadził badania, których rezultatem było udoskonalenie urządzeń radiowych nadawczo-odbiorczych stosowanych na statkach. Skonstruował antenę własnego pomysłu tzw. antenę Belliniego.

 

Biot Jean Baptiste - (1774-1800) - fizyk francuski, zajmujący się badaniem w zakresie elektromagnetyzmu. Sformułował prawo określające wielkość natężenia pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd elektryczny, mające duże znaczenie dla późniejszego rozwoju elektrotechniki i radiotechniki

 

Boncz-Brujewicz Michał - (1888-1940) - radiotechnik radziecki; głównym przedmiotem jogo zainteresowań były lampy elektronowe, ich badanie i produkcją 1922r. wybudowano przez niego zaprojektowaną, pierwszą radiostację o mocy 12kW. Rezultatem prowadzonych przez niego w latach 1919-1925 badań i doświadczeń było opracowanie konstrukcji nowej lampy nadawczej dużej mocy, chłodzonej wodą. Prowadził również badania związane z jonosferą i rozprzestrzenianiem się fal radiowych krótkich i ultrakrótkich, a także badania związane z radiolokacją. W 1934r. uruchomił pierwszą ultrakrótką linię radiową przez kanał LaManche.

 

Coulomb Charles Augustin De - (1736-1806) - fizyk francuski, który od roku 1772 poświęcił się szeroko zakrojonym pracom badawczym związanym z elektrycznością i swoimi osiągnięciami w tym zakresie stworzył podwaliny pod przekształcenie całej wiedzy o elektryczności w odrębną dziedzinę nauk technicznych. Badania jego dotyczyły między innymi magnetyzmu i elektrostatyki. W 1785r. określił prawo wzajemnego oddziaływania ładunków elektrycznych w polu elektrostatycznym - prawo Coulomba. W 1786r. odkrył zjawisko ekranowania elektrycznego ciał osłoniętych ze wszystkich stron materiałem przewodzącym. W 1789r. wprowadził pojęcie momentu magnetycznego. Wyrazem uznania jego zasług było nazwanie ilości elektryczności (ładunku elektrycznego) - Kolumbem (C)

 

Doppler Christian - (1803-1853) - fizyk i astronom austriacki. Prowadził prace badania w dziedzinie optyki i akustyki. Napisał wiele prac, m. in. oaberacji światła, teorii barw,o teorii mikroskopu itp..Jegodziełem było teoretyczne uzasadnieni zjawiska zmiany częstotliwości folii podczas ruchu względnego obserwatora i źródła fal

 

Faraday Michael - (1791-1867) - fizyk i chemik angielski, który prowadził prace badawcze w zakresie elektryczności. W 1831r. odkrył zjawisko indukcji magnetycznej, co zapoczątkowało powstanie nowego działu fizyki - elektrodynamiki. Z kolei odkrył zjawisko samoindukcji i skonstruował pierwszy model silnika elektrycznego. W latach 1833-34 określił prawa rządzące procesem elektrolizy. W 1846r. wyjaśnił istotę diamagnetyzmu i paramagnetyzmu. Wprowadził do nauki pojęcia: pola elektrycznego i linii sił pola oraz wysunął koncepcję, że ładunki elektryczne oddziałują na siebie za pośrednictwem pola elektrycznego. W 1846r. odkrył tzw. ZJAWISKO FARADAYA polegające na skręcaniu płaszczyzny polaryzacji światła w polu magnetycznym równoległym do wiązki światła,co stało się główną przesłanką do ustalenia elektromagnetycznej teorii światła

 

Hall Edwin Herbert - (1855-1938) - fizyk amerykański, który w 1879r. odkrył jedno z czterech tzw. zjawisk galwanomagnetycznych (tzw. zjawisko Halla). Polega ono na tym, że przepływ prądu elektrycznego wzdłuż płytki z półprzewodnika lub metalu, umieszczonej prostopadle do zewnętrznego pól magnetycznego powoduje powstanie między nimi jej przeciwległymi bokami, prostopadłymi do kierunku prądu i pola magnetycznego, różnicy potencjałów zwanej napięciem lub siłą Halla

 

Henry Joseph - (1797-1878 - fizyk amerykański, zajmujący się badaniem zagadnień związanych ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej. Zbudował silny elektromagnes. Późniejsze jego badania dotyczyły zastosowania ziemi jako przewodu dla przepływu prądu elektrycznego (1835r.) oraz oscylacyjnego przebiegu wyładowania kondensatora. Od Jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki indukcyjności - henr(H).

 

Hertz Heinrich Rudolf - (1857-1897 - fizyk niemiecki, którego prace dotyczyły głównie fal elektromagnetycznych i zagadnień z nim związanych. Hertz po raz pierwszy wytworzył fale elektromagnetyczne posługując się skonstruowanym przez siebie oscylatorem elektrycznym (oscylator Hertza).Stwierdził tożsamość fizyczną fal elektromagnetycznych i fal świetlnych oraz ich jednakową prędkość rozchodzenia się. Hertz stworzył podstawy rozwoju radiokomunikacji. Dla uczczenia tych osiągnięć jego nazwiskiem nazwano jednostkę częstotliwości - herc(Hz)

 

Hughes Dawid Edward - (1831-1900) - fizyk i wynalazca amerykański pochodzenia angielskiego. W 1855r. opracował aparat telegraficzny drukujący, z klawiaturą, będący prawzorem dalekopisu. W 1878r. wynalazł mikrofon węglowy, przyczyniając się tym samym do udoskonalenia telefonu

 

Joule James Prescott - (1818-1889) - fizyk angielski interesujący się zagadnieniami elektromagnetyzmu, ciepła i budowy materii. Badał proces powstawania ciepła w przewodniku, w którym płynie prąd elektryczny (prawo Joule'a-Lenza). Jego nazwiskiem nazwana została jednostka energii - dżul (J).

 

Kirchhoff Gustaw Robert - (1824-1887) - fizyk niemiecki, prof. uniwersytetu. W dziedzinie elektrotechniki określił w 1874r. prawa rozpływu prądów w rozgałęzionych obwodach elektrycznych (prawo Kirchhoffa). Stworzył podstawy fizyki matematycznej. W 1859r. określił prawo promieniowania temperaturowego.

 

Lorentz Handrik Antoon - (1853-1928) - fizyk holenderski, naukowiec z zakresu fizyki teoretycznej. Opracował teorię elektronową zjawisk elektromagnetycznych i światła. Na podstawie teorii Maxealla wyjaśnił w 1875r. zasady odbicia i załamania światła, zaś w 1880r. ustalił zależność współczynnika załamania światła od gęstości ośrodka oraz zjawisko przewodnictwa elektrycznego.

 

Machalski Henryk - (1835-1919) - inżynier polski, który opracował mikrofon z proszkiem węglowym, przeznaczony do aparatów telefonicznych. Mikrofony jego konstrukcji były używane na kolejowej linii telefonicznej Lwów - Czerniowce.

 

Marconi Guglielmo - (1874-1937) - fizyk włoski jeden z głównych pionierów radiotechniki. W latach 1845-1897 skonstruował urządzenie iskrowe do nadawania i odbioru wiadomości drogą radiową, tzw. OSCYLATOR HERTZA oraz odbiornik tzw. KOHERER BRANLY'EGO. Do wypromieniowania fal elektromagnetycznych zastosował wynalezioną przez siebie antenę. Udoskonalając nadajnik i odbiornik stopniowo zwiększał zasięg, tak, że w marcu 1899r. nawiązano łączność przez kanał La Manche na odległość 45 km, nadając sygnały z latarni morskiej South Foreland do Vimereux koło Boilogne. W końcu grudnia 1901r. Marconi uzyskał połączenie między Ameryką (Nowa Fundlandia) a Europą. Był pionierem przemysłu radiowego. W 1909r. została Marconiemu przyznana nagroda Nobla w dziedzinie fizyki.

 

Maxwell James Clerk - (1831-1879) - fizyk angielski, który matematycznie ujął i wyjaśnił istotę drgań elektromagnetycznych oraz zjawisko pola elektrycznego i magnetycznego. Wykazał analogię między falami elektromagnetycznymi a falami świetlnymi. Prowadził szeroko zakrojone prace w zakresie elektromagnetyzmu, fizyki molekularnej, optyki itd. W uznaniu zasług jego nazwiskiem została nazwana jednostka strumienia indukcji magnetycznej Makswel (Mx).

 

Meissner Alexsander - (1883-1958) - radiotechnik austriacki, wynalazca lampowego generatora drgań elektrycznych, w którym po raz pierwszy zastosował układ z tzw. sprzężeniem zwrotnym (1913r.). W kilka lat później skonstruował odbiornik superheterodynowy. Przedmiotem jego zainteresowań były również warunki odbioru krótkich fal radiowych wpływ warstw atmosferycznych na odbiór tych fal.

 

Morse Samuel Finley Breese - (1791-1872) - wynalazca amerykański interesujący się w głównej mierze zagadnieniami związanymi z telegrafią, w tym także konstrukcją aparatu telegraficznego nadawczego i odbiorczego. Aparat taki opracowany w 1835r. w swej pierwotnej postaci pracował tylko na odległość 1/2 mili. Był on przez wynalazcę stopniowo udoskonalany i wprowadzony został do użytku na całym świecie. W szeregu ulepszonych wersji stosowany jest do dnia dzisiejszego. Morse opracował również kod telegraficzny zwany alfabetem Morse'a, składający się z kropek i kresek kreślonych na taśmie papierowej, nadawanych akustycznie lub optycznie. Opracował również aparat odbiorczy akustyczny zwany stukawką.

 

Nipkov Paul - (1860-1940) - inżynier niemiecki polskiego pochodzenia, który zajmował się zagadnieniem przesyłania ruchomych obrazów. W 1884r. wynalazł urządzenie do mechanicznej analizy obrazu polegającej na kolejnym wybieraniu poszczególnych punków obrazu przez wirującą tarczę o otworami (tarcza Nipkowa). Obraz odtwarzany był przy użyciu identycznej tarczy wirującej (synchroniczne) z tą samą prędkością. Syste ten był stosowany aż do drugiej wojny światowej.

 

Ohm Georg Simon - (1787-1854) - fizyk niemiecki, który sformułował i uzasadnił teoretycznie podstawowe prawo określające wzajemną zależność oporu, napięcia i natężenia prądu elektrycznego płynącego w przewodniku. Prawo to nazwane prawem Ohma I=U/R ma decydujące znaczenie dla całej nauki o elektryczności. Ohm zajmował się również m. in. badaniem nad nagrzewaniem się przewodników podczas przepływania prądu elektrycznego, także akustyką. Jago nazwiskiem nazwana została jednostka oporu elektrycznego - om(Ω).

 

Peltier Jean Charles Athenase - (1785-1845) - fizyk francuski, badacz zjawisk termoelektrycznych i elektromagnetycznych oraz elektryczności atmosferycznej i jej związku z powstaniem opadów. Był konstruktorem elektrycznych przyrządów pomiarowych. Odkrył zjawiska wydzielania lub pochłaniania ciepła podczas przepływu prądu przez styk dwóch różnych przewodników (zjawisko Peltiera).

 

Rayleigh John William Strutt lord - (1842-1919) - fizyk angielski, profesor fizyki na uniwersytecie w Cambridge, członek Royal Socjety oraz profesor filozofii naturalnej w Royal Institution. Badacz w dziedzinie optyki, w której określił podstawy teorii molekularnej rozpraszania światła. Zajmował się również dyfrakcją, rozpraszaniem i pochłanianiem fal. Ustalił prawo promieniowania cieplnego ciała doskonale czerwonego. W 1904r. otrzymał nagrodę Nobla.

 

Savart Felix - (1791-1841) - fizyk francuski, który prowadził warunkami rozchodzenia się fal akustycznych w różnych ośrodkach. Wspólnie z J.B. Biotem podał prawo określające wartość natężenia pola magnetycznego wytwarzanego przez prąd elektryczny (prawo Biota i Savarta).

 

Siemens Ernst Werner von - (1816-1892) - elektrotechnik niemiecki, założyciel wielkiego koncernu, który prowadził badania m. in. w dziedzinie telegrafii. W 1846r. wynalazł aparat telegraficzny wskazówkowy z samoczynnym przerywaniem obwodu. W 1847r. skonstruował aparat telegraficzny elektromagnetyczny synchroniczno-współfazowy. W 1848r. wynalazł przekaźnik telegraficzny (polaryzowany). W 1854r. opracował układ rozgałęźny umożliwiający jednoczesne przesyłania telegramów w obu kierunkach wspólnym torem W 1875r. wykonał pierwszą fotokomórkę selenową,a w 1887r. skonstruował fotometr selenowy. Od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki przewodności elektrycznej - Siemens(S).

 

Sommerfeld Arnold - (1868-1951) - fizyk niemiecki, jeden z twórców teorii kwantów. W 1899r. opracował teorię falowodu otwartego. W teorii atomu stwierdził istnienie zarówno torów kołowych, jak i eliptycznych. Ustalił pewne zależności energii elektronu od kształtu elipsy toru elektronu i wpływ jego na budowę linii widmowych. Pracę jego obejmowały również promienie X, optykę oraz teorię rozchodzenia się fal radiowych i akustycznych.

 

Szylling Paweł L. - (1786-1837) - elektrotechnik rosyjski, który, w 1832r. opracował model 8-przewodowego telegrafu elektromagnetycznego tzw. igiełkowego. Dokonał pierwszego, próbnego połączenia telegraficznego w 1836r. między Pałacem Zimowym a Ministerstwem Komunikacji w Petersburgu.

 

Zworykin Vladimir Kosma (ur. 1899r.) - Amerykanin, specjalista w zakresie telewizji i elektroniki z pochodzenia Rosjanin. W 1923r. opatentował ikonoskop. Prowadził prace w zakresie doskonalenia kineskopów, w dziedzinie telewizji kolorowej, mikroskopów elektronowych itp.